CAO Bouw & Infra per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard

De CAO Bouw & Infra welke is afgesloten voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 december 2019 is per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard. Het besluit is niet van toepassing op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.

Uitvoering 3e WW-jaar: informatiebrief aan werknemers beschikbaar

Wij ontvangen veel vragen over de uitvoering van het 3e WW-jaar. Eén van die vragen gaat over het informeren van werknemers door werkgevers. Inmiddels is hiervoor een standaardbrief beschikbaar.

Meer weten over 3e WW-jaar?
Veel antwoorden op vragen over het 3e WW-jaar vindt u op de website van de uitvoerende instantie, de Stichting PAWW : www.spaww.nl

AFNL spant zich in om samen met SPAWW te komen tot een zo begrijpelijke en volledige informatie aan werkgevers.

Versobering WW gerepareerd voor Bouwnijverheid

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de Bouwnijverheid hebben via de decentrale cao-akkoorden eerder vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en dat ze aansluiten bij de aanbevelingen die vanuit de Stichting van de Arbeid zouden volgen.

Lees meer...

Dit moeten ondernemers weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ondernemers moeten op 25 mei 2018 klaar zijn voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Niet voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving kan een fikse boete opleveren met sancties tot 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet. U krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een factuur of nieuwsbrief.

Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). Lees meer over de AVG.

Lees meer...