Handreiking veilig werken op hoogte

Onlangs is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast aan de EU-richtlijn 2002/45/EU betreffende tijdelijk werken op hoogte (Staatsblad 279 van 8 juni 2004). Door de publiciteit hier omheen is onduidelijkheid ontstaan over de vraag of het gebruik van de ladder nog wel is toegestaan.
De 'Leidraad Veilig werken op hoogte: keuze van het juiste arbeidsmiddel' vormt een handreiking voor werkgevers en werknemers bij het beoordelen van de vraag of het gebruik van de ladder als werkplek geoorloofd is.

Deze leidraad is in een overleg tussen werkgevers - en werknemersorganisaties tot stand gebracht. Hierbij waren aan werkgeverszijde naast VNO-NCW rechtstreeks betrokken: AVBB, FME-CWM, FOSAG, Metaalunie, OSB, UNETO-VNI en VSB, en aan werknemerszijde de vakcentrales FNV, CNV, MHP, FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV.


Het ministerie van SZW heeft inmiddels te kennen gegeven dat deze leidraad een goed initiatief van sociale partners is om een nadere uitwerking te geven aan de . toch nog globale . bepalingen in het Arbobesluit.

 

Beperken gebruik ladder, inzet veiliger arbeidsmiddelen
Voor het in hoogte verplaatsen van personen blijft de ladder als arbeidsmiddel bestaan.
Het uitgangspunt in het Arbobesluit en in de Leidraad is dat het gebruik van de ladder als werkplek op hoogte zoveel mogelijk moet worden beperkt. In beginsel moeten andere . veiliger . arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld stalen steigers, rol- en systeemsteigers, hefsteigers, hangbruginstallaties of hoogwerkers) worden ingezet. Alleen als dat om technische, operationele of economische redenen niet mogelijk is, kan het gebruik van de ladder als werkplek worden overwogen.
In de Leidraad worden verschillende criteria genoemd aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of in dergelijke gevallen de ladder veilig als werkplek kan worden ingezet. Deze criteria betreffen de stahoogte, de statijd, de krachtuitoefening, de reikwijdte en de windkracht. In aanvulling hierop kunnen nog branchespecifieke afspraken zijn gemaakt.

 

In zijn antwoord op Kamervragen heeft voormalig SZW-staatssecretaris Rutte naar de hier bedoelde Leidraad verwezen (Brief d.d. 6 april 2004 van staatssecretaris Rutte aan de Voorzitter van de Tweede Kamer) en ook op de website van de Arbeidsinspectie is hieraan gerefereerd:
arbeidsinspectie.szw.nl -> Laatste Nieuws --> Werken op hoogte met ladder (arbeidsplaats) wordt niet verboden maar moet worden teruggedrongen.
Daarmee is de formele status van de Leidraad officieel bevestigd. Wie volgens de aanwijzingen in deze Leidraad te werk gaat, mag ervan uitgaan dat hij op een verantwoorde wijze uitwerking geeft aan de desbetreffende bepalingen in het Arbobesluit.

U kunt de Leidraad 'Veilig werken op hoogte: keuze van het juiste arbeidsmiddel' (PDF-bestand) downloaden: Beleidsregels veilig Werken op hoogte .